Epilog, exit och lite tillbakablickar 2016-06-16

Delrapporterna avseende de fem schakten inom 2016 års forskningsutgrävning redovisades fredagen 3 juni. Grupperna var väl förberedda och det blev mycket intressant. Deltagarna i respektive grupper kände till sina egna schakt mycket väl men nu fick de även en fullödig information om grävresultat, teorier och fynd av de andra grupperna. Resultaten kunde ses och tolkas in i en helhet dels inom 2016 års utgrävning men även relateras och sammanfogas med tidigare utgrävningar inom området i Buttle Änge. Frågor, inlägg och diskussioner förekom under god stämning.

Gruppredovisning

Gruppmedlemmar från schakt 32 in action.

Några tillbakablickar..och urval av fynd…

Fynden från schakt 30 dvs från ”mellanhuset” var av varierande art som fragment av ornerad keramik ( ca. 400-500 e.Kr),  delar av ett keramikkärl (750-800 e.Kr), pärlor och en iögonfallande järnring möjligen från vikingatid. Centralt placerad i huset noterades även en härd.

Ring in situ

Järnring in situ.

Ring Labbfoto

Järnring ca.900-1000 e.Kr. Foto i labbmiljö.

Fynden från schakt 31 dvs från ”lilla huset” innefattade ornerad keramik (550-600 e.Kr), järnspik, glaspärla, benfragment och en brynsten med slipskåra. En del lerklining hittades även.

 

Keramik schakt 31 in situ

Keramik från schakt 31 in situ.

Schakt 32 inuti det ”stora huset” uppvisade fragment av ben, benrester av en hundkäke, keramik i form av en bottendel av ett kärl, fragment av stämpelornerad keramik, några föremål av järn samt 3 st. pärlor. Pärlorna kan möjligen vara från vendeltid 550-800 e.Kr.

Pärla schakt 32 in situ

Pärla in situ från schakt 32. Bild UU. Ark_4746.

Schakt 33 som grävdes vinkelrätt genom stensträngen uppvisade keramik i form av en mynningsbit, kolrester, en glaspärla, en järnspik samt slaggrester.  Det kunde bestämmas även att schaktet uppvisade lämningar efter kokgropar avsedda för matlagning.

Schakt 34 intill och utanför det ”stora huset” innehöll brända benfragment, en hästskosöm, en pärla samt en vacker dräktnål som var placerad invid några benrester.

Dräktnål schakt 34 in situ

Dräktnål in situ från schakt 34.

Fynden och tolkningarna från schakten var i stort de väntade som kan återfinnas i stengrundshus från perioden 200-600 e.Kr. Schakt 31 i ”lilla huset” och dess fynd av keramik tolkades som att de var av en grövre och robustare sort och därför framlades en teori om att huset använts kanske till andra verksamheter än att vara bostad. Stolphål, och fundament till dessa kunde med stor sannolikhet ses som en fortsättning på tidigare utgrävningsresultat som med lätthet kunde konstateras tex. i schakt 30 som frilade ”mellanhuset”. Härdar med tillhörande kokgropar återfanns i stort på de förväntade platserna inuti husen.

Intresse från allmänhet och media…

Självklart tilldrog sig utgrävningen i Buttle Änge uppmärksamhet från både media och allmänhet. Besökare, både unga och gamla infann sig till visningarna. Några hade medtagit föremål som de hittat på den egna tomten och passade på att få ett utlåtande av sakkunskapen som fanns på plats. Lokalpress, lokalradio och inspelningsteam infann sig också.

Besök av lokalpressen

Alexander informerar lokalpressen..

Filminspelning

Inspelning på gång.

Besökare

Paul informerar om fynd.

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen : Viktor, Paul och Alexander

Schakt 30 restaurerad

Schakt 30, ”mellanhuset”,  igenfyllt och restaurerat. Obs utplaceringen av härdar centralt i huset samt stolpfundamenten i prydliga rader.

Får

Våra vänner under utgrävningen tycks säga: Farväl och tack för denna gång…

Text och bild (förutom pärla från schakt 32): Valter Ivanov

Kontexter, grupper, fotolistor, fyndhantering mm. 2016-05-30 .

Första dagen i labbet efter utgrävningen i Buttle Änge började med ett samlingsmöte i datarummet. Tillvägagångssätt och allmänna råd gällande utformningen av delrapporter genomgicks. Fotolistor skulle digitaliseras, kontexter skulle renskrivas, grupper skulle skapas med hjälp av kontexter, figurer skulle scannas mm. Alla dessa procedurer och göranden skall så småningon sättas ihop till delrapporter som sedan kommer att publiceras som en stor rapport för hela forskningsutgrävningen 2016. Självklart yppade sig en del tolkningsproblem som så småningom gick att lösa. Var och en av oss som nedtecknat och format tex innehållet på kontextblanketten  har olika uttrycksätt. Vi har nog alla lite olika syn på tex fet, halvfet och torr humusjord.

DSCN6029

Då kör vi eller hur?!

DSCN6031

Äh! Fotolistor i excel är väl ingen match…

DSCN6045

Fyndhantering och kanske lite scanning också..

DSCN6039

Blir det bra så här? …………….(Absolut perfekt)

DSCN6037

Fyndhantering i osteologilabbet.

DSCN6035

Alla trix är tillåtna. En gammal overheadapparat duger fint.

DSCN6032

Den inre dialogen är superviktig innan en slutgiltig nedteckning kan ske.

DSCN6030

Solen letar sig ned från takfönstret och lyser på fyndpåsarna. Fyndhantering under pågående verksamhet.

Samtliga grupper synes ha fått en bra start på denna vecka. Som nämnts finns det tolkningsproblem, kanske lite ofullständiga och otydliga nedteckningar mm men i stort har det fungerat bra.

Text och bild:  Valter Ivanov

Lång dags färd från schakt

Idag, den 27 maj 2016, avslutade vi vårt arbete ute i fält. För de allra flesta innebar dagen att schakten skulle fyllas igen med de stenar och den jord som vi grävt upp under fältkursens gång.

DSC_0779

Bonden, tillika markägaren, Dan Bonnevier hjälpte oss med att fylla igen  schakten genom att dumpa jord och sten däri medelst maskin.

DSC_0769

I schakt 32, i det stora huset, pågick fortfarande febril aktivitet. På grund av att ett oförutsett stort antal anläggningar uppenbarat sig i schaktet under de senaste dagarna, inkluderande en möjlig härd och flera stolphål, fick dagen ägnas åt att grundligt dokumentera dessa samt att rita sektioner av schaktet. Grupp 6 som arbetade i schakt 32 fick välbehövlig hjälp av övriga grupper med att bära jord, sålla, rita och annat. Tillsammans fick vi det gjort!

Under dagen transporterades dessutom allt fältmateriel, bestående av såll, hinkar, skärslevar, spadar och dylikt, bort från utgrävningsplatsen. Även bygdegården i Buttle kyrkby tömdes på våra fynd och allehanda attiraljer och fick sig sedan en omgång med sopkvasten. Buttle änge såg obekant tomt ut då vi lämnade för dagen. Nu är änget och fornlämningarna återlämnade i Dans och lammens försorg.

13282231_10154165417144631_90955275_n

Tack för att ni har följt oss under fältarbetets gång.

Ritandet fortsätter

Då har även den näst sista dagen ute i fält har nått sitt slut. I samtliga schakt har det pågått en febril aktivitet, både med grävning, fyndhantering och ritning. Studenter har ständigt setts irra omkring i området på jakt efter lämpliga ritplattor, linjaler, måttstockar och ritpapper, letat efter kameran eller ropat på inmätning.

I schakt 30, vilket ligger i det mellersta huset, har gruppen gjort både profilritningar och en planritning för hela schaktet. De fortsätter även att jobba sig ner genom de två nyöppnade områdena, som öppnades i syfte att undersöka muren (det vill säga väggen) av huset. Just i ett av dessa två områden dök det inte upp bara en, utan två blåa glaspärlor.

Även i schakt 31, det minsta huset, har man valt att öppna ett nytt område med syfte att undersöka muren och dess innehåll. Här hittades det bland annat ben, men det som resulterade i lite huvudkliande bland både studenter och grävledare var de stenblock som hittades i själva fyllningen i muren. Förväntat var att det skulle finnas stora block i den yttre delen av muren, och sedan i den inre delen, inte att det skulle dyka upp några däremellan. Annars underhåller sig gruppen med profil- och planritningar.

I schakt 32, placerat i det största huset, har man ägnat dagen åt att fortsätta dokumentera de många mörkfärgningar som dykt upp, bland annat genom att snitta dem för att se hur profilerna av dem ser ut (när något snittas innebär det att man tar bort halva delen av mörkfärgningen, så att det bland annat går att se sådant som exempelvis hur djupt den går). När gruppen undersökte en av dessa mörkfärgningar upptäcktes en lerpackning, som verkade ha en rakt avskuren kant mot moränen.

Schakt 33, placerat tvärs över stensängen, har under dagen jobbat sig ner till moränen i hela schaktet. Sedan har det ritats profiler och fyndhanterats, och de sista kontextblanketterna har fyllts i och gjorts klart.

schakt 33 moran

Schakt 34, placerat i ytterkanten av det största huset, jobbade sig redan tidigt under dagen ner till moränen. Därefter ritades de sista profilerna och de sista kontexterna gjordes klart. Gruppen fick sedan emigrera till områden där det behövdes fler händer och kloka huvuden, och fick således rita ytterligare profiler, gräva fram fler fynd och hjälpa till med sållning av okänt antal hinkar jord.

schakt 34 profil

Ha en trevlig kväll, gott folk!

Ritning hit, ritning dit

Åter har en varm dag i Buttle Änge lidit mot sitt slut och trötta men glada, drar vi oss tillbaka. Nu återstår endast en hel dags arbete innan vi slutligen på fredag packar ihop för oss och säger tack och hej.

Tiden har gått alldeles för fort denna veckan och mycket arbete finns fortfarande kvar att göras. Även om alla grupper har kommit ner till moränen eller snuddar vid den hittas nya saker hela tiden. Även om inte många artefakter har hittats idag, så har många mörkfärgningar hittats i flera schakt. Vilket är väldigt intressant!

I schakt 30 jobbar de med att få fram den yttre skalmuren för att studera fyllnaden och uppbyggnaden, även för att se om det finns ben- och kolrester. Stor kolkoncentration har hittas i den förmodade ingången, teorier gruppen har är att en stolpe kan har fallit, tröskel som varit i trä eller att det även kan ha varit ett trägolv. Gruppen är nere i moränen och mycket ritande och mätande görs, översiktsbild av hela schaktet och profilering av stolphål! Förutom kolen har inga fynd uppdagats.

Schakt 31 har kommit ner i moränen och har hittat 2 stolphålsfundament och kol. Stolphålsfundamenten har varit relativt symmetriska på långsidan av huset och kolen hittades även den på symmetriska platser vid fundamenten mot insidan. Gruppen gräver också ut mitten på muren för att studera fyllningen, än så länge har ben hittats i fyllningen.

I schakt 32 har flertalet mörkfärgningar påträffats på väg ner i moränen och många nya kontexter har gjorts. En del av mörkfärgningar, vilka har visat sig vara stolphål har varit väldigt djupa. Andra stolphål som grävts fram har varit ytligare. Detta kan tyda på att de ytligare stolphålen har varit konstruktioner och de djupare stolphålen har varit bärande stolpar. Det har inte gjorts många fynd men en fin keramikskärva lyckades man hitta.

 

Gruppen i schakt 33 har mest hela dagen gjort profilritningar, mycket suddande och fel har det blivit men tillslut blev det ändå någorlunda. Då vi öppnade upp en till liten ruta häromdagen fortsatte arbetet med att snabbt ta sig ner till kulturlagret. Eftersom vi nu visste på ett ungefär var kulturlagret började kunde vi snabbt jobba oss neråt. Lite fynd hann det bli innan dagen var slut, både lite glas, ben och keramik. Vi hoppas på mer fynd imorgon!

Schakt 34 har jobbat med att komma ner i moränen i hela schaktet för att se om det finns några fler eventuella mörkfärgningar samt för att sedan göra profil- och schaktritningar. Eldpåverkat ben hittades och hade även skåror i sig, vilket kan tyda på att man har använt något vasst eller hårt på det. Det har varit trångt i schakt 34, så vissa har fått hjälpa andra då för många inte kunde vara på ett ställe.

Även om det inte hittats mycket fynd, finns det fortfarande mycket intressanta saker man måste ha i åtanken. Det är ju faktiskt inte bara fynden som kan berätta en historia.

Text och bild: Emilia Wall, schakt 33

Return of the Buttle

En lång och varm dag, solen låg över Buttle Änges schakt och stekte. Kandidaterna arbetar under masterstudenterna som har sina schakt under en hård järnhand.

I schakt 30 hittade man flinta längs med den östra muren, kolkoncentrationer och även lite keramik.

I schakt 31 jobbade man för fullt med att komma ner till moränen, man hittade inget mer än ett fåtal benbitar och massvis med kol.

I schakt 32 hittades det en misstänksam mustasch-liknande järnbit och även botten på ett keramikkärl.

I schakt 33 hittade man inget speciellt under hela dagen, förutom ett par ledare som grävde, Doktorand Viktor och Masterstudenten Samuel. 

I schakt 34, så hittade man tre järnföremål och en pärla. Här är ni en bild på en hästskosömm.

Sedan här följer två av järnföremålen som är oidentifierade

Här är även en bild på pärlan

That’s All! Have a nice Day!